Privacy

Privacy Statement Versie 07-07-2022
Verwerking van persoonsgegevens door AmbaFlex

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens AmbaFlex verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. AmbaFlex staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AmbaFlex B.V. (verwerkingsverantwoordelijke) en alle aan haar gelieerde maatschappijen, in dit document gezamenlijk aan te duiden als “AmbaFlex”.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door AmbaFlex verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, andere opdrachtnemers en werknemers te kunnen uitvoeren.

 2. Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen voormalige en bestaande klanten en relaties zijn, die via evenementen opgedaan zijn.

 3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

 4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van AmbaFlex
  Dit doen we op twee manieren; direct (bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies

We verzamelen informatie door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan. Bijvoorbeeld: hoe u onze site bent binnengekomen, hoe u op de site bent genavigeerd en welke informatie voor u interessant was. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en zorgen we er voor dat uw gegevens worden geanonimiseerd. Als u zich niet op uw gemak voelt met betrekking tot het gebruik van cookies, dan kunt u de cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het voorkeuren- of optiemenu van uw browser te wijzigen. Echter, als uw browser geen cookies van deze website accepteert, dan kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

AmbaFlex verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en andere opdrachtnemers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.

 2. Gerechtvaardigd belang
  AmbaFlex heeft een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens te verzamelen om klanten te werven en relaties te onderhouden.

 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

 4. Voldoen aan wettelijke verplichting
  AmbaFlex dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals die in de landen gelden waar AmbaFlex gevestigd is.

Met wie deelt AmbaFlex uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers alleen als het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie van de medewerker. Bijvoorbeeld: een customer service medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen bij een technische vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. Dit kunnen ook werknemers zijn van vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met deze vestigingen hebben wij nadere contractuele afspraken gemaakt, zodat deze vestigingen in overeenstemming met de AVG handelen.

 2. Leveranciers, onderaannemers en andere opdrachtnemers die voor AmbaFlex werken.
  We werken onder andere samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Deze leveranciers kunnen persoonsgegevens inzien. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in verwerkingsovereenkomsten.

 3. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart AmbaFlex uw persoonsgegevens?

AmbaFlex bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden verwijderd wanneer wij gedurende 18 maanden geen reactie hebben ontvangen op onze marketinguitingen en er geen contact met onze verkoopafdeling is geweest.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens AmbaFlex van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AmbaFlex,
 • Op gegevensoverdraging. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@ambaflex.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop AmbaFlex uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij privacy@ambaflex.com.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder.