SpiralVeyor ML-configuration

SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration
SpiralVeyor ML-configuration

SpiralVeyor ML-configuration 是多层螺旋升运机。在设计三维布局时,它具有更大的灵活性。产品可以在不同的层级上汇合至 SpiralVeyor 或从 SpiralVeyor 分流。

SpiralVeyor ML 包含 3 个硬件部分。
1) SpiralVeyor SV 平台
2) 一个或多个汇合装置和/或
3) 一个或多个分流装置

汇合/引入
可切向或径向汇合/引入。径向适用于不规则地传入规则形状的物品,如盒子或物品箱。传入队列/块状物和/或 SKU 等奇形物品时,切向为佳。

分流
根据用途,有两种分流装置可选。径向分流装置可让产品从主干流径向分流。切向分流装置从主干流切向引导物品

连接
若要将输送机连接至 ML-configuration,连接桥为首选,也是最经济实惠的。

索取解决方案指南

解决方案指南