SpiralVeyor Slimline-programme

SpiralVeyor Slimline-programme
SpiralVeyor Slimline-programme
SpiralVeyor Slimline-programme
SpiralVeyor Slimline-programme
SpiralVeyor Slimline-programme

SlimLine-programme 是应全球包装线集成商的要求而开发的。他们想要的是包含 SpiralVeyor 优势的升运机,例如连续、简单,但占用的空间要小得多。

紧凑化!

  • 节省宝贵的地面空间
  • 保持通道和工作区域畅通
  • 最大限度地利用结构与楼板梁/天花梁之间的空间

SpiralVeyor SlimLine-programme 是市场上最紧凑的螺旋升运机!

它与传统平台升运机尺寸相比优势明显,而且在很多情况下可以安装在更小的空间中。

索取解决方案指南

解决方案指南